P. Jan Bula

Stručné dějiny farnosti

První zmínky o rokytnické farnosti a o existenci kostela pocházejí z přelomu 12. a 13. stol.; do roku 1726 spadala tato farnost pod patronát premonstrátského kláštera v Louce u Znojma, poté přešla pod patronát olomouckého a od roku 1777 brněnského biskupství.

Farní kostel sv. Jana Křtitele v Rokytnici nad Rokytnou je v jádru románský (nepřímo zmiňován v letech 1190 a 1220); kolem kostela byl až do začátku 19. stol. hřbitov a zdá se, že částečně zachovaná hřbitovní zeď plnila ve své době i obrannou funkci. V renesanční době byla původní apsida prodloužena (nahrazena?) obdélníkovým presbytářem s přilehlou sakristií a nad ní se nacházející oratoří. O něco později byla zaklenuta původně plochostropá loď kostela, opatřená prostornějšími okny (pozůstatky předchozích raně středověkých špaletových okének jsou patrny na půdě kostela).

Zásadní přestavba kostela proběhla roku 1750 – v průčelí kostelní lodi byla postavena nová zděná věž (místo původní dřevěné), na obou stranách lodi byly postaveny boční kaple a pro přístup do areálu kostela bylo vybudováno kamenné schodiště zdobené osmi sochami světců.

Budova fary byla postavena bezprostředně poté, co předchozí dřevěná fara v roce 1777 vyhořela. Dosud jsou zřetelně patrné některé partie základů předchozí stavby, na nichž byla postavena dnešní farní budova.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Chlístově byla zbudována pod dojmem oslavy Jubilea 1000 roků od příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu (1863). Stavba se poněkud protáhla a několikrát byla dokonce přerušena, takže se první bohoslužby v nové kapli konaly až v roce 1871.