P. Jan Bula

Život farnosti

Obecný pořad bohoslužeb a dalších aktivit (školní rok 2017-18)

den místo bohoslužba čas pozn.
letní čas zimní čas
neděle Rokytnice mše sv. 8.00 hod. 8.00 hod.  
Chlístov mše sv. 10.30 hod. 10.30 hod. 2. a 4. neděle v měsíci
Rokytnice adorace 17.00 hod. 17.00 hod. cca. jednou měsíčně
pondělí          
úterý Rokytnice mše sv. 18.30 hod. 17.30 hod.  
středa Rokytnice mše sv. 7.30 hod. 7.30 hod.  
čtvrtek Chlístov mše sv. 18.00 hod. 17.00 hod.  
pátek Rokytnice mše sv. 18.30 hod. 17.30 hod.  
krátká adorace po mši sv. 1. pátek v měsíci
sobota Rokytnice mše sv. 7.30 hod. 7.30 hod.  

Pořad bohoslužeb o svátcích a případné další změny najdete pod záložkou „Pořad bohoslužeb“ a na týdenním rozpisu ve vývěskách u kostela v Rokytnici n. Rok. a u kaple v Chlístově.
Příležitost ke sv. smíření je 30 min. (o 1. pátku v měsíci 60 min.) přede mší sv., popř. v jiném termínu po osobní dohodě s duchovním správcem.   
Svátostná služba nemocným farníkům je pravidelně na první pátek v měsíci dopoledne, nebo na požádání kdykoliv.

Setkání společenství mládeže je vždy v sobotu v 18.30 hod. na faře.
Společenství dospělých se schází o 1. a 3. (popř. i 5.) čtvrtku v měsíci v L 19.15 / Z 18.30 hod. na faře.
Společenství maminek se koná podle aktuální dohody. Bližší informace vám na požádání poskytne duchovní správce.
Společenství seniorů se schází v pondělí večer.

Výuka náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2017-18:

třída: 1.-2. 3. 4.-5. 6.-9.
místo: ZŠ Rokytnice nad Rokytnou fara
den: středa středa středa úterý
čas: 12.20 hod. 13.10 hod. 14.00 hod. 14.30 hod.

 

Různé služby ve farnosti

Rozpis liturgických i praktických služeb, které věřící zajišťují v naší farnosti, je zpracováván vždy na půl roku a můžete si jej v písemné podobě vyzvednout v sakristii.

Úmysly mší sv.

Zápis úmyslů na mše sv. je umožněn vždy na aktuální pololetí. Termín, kdy se otevírá možnost zápisu intencí na nové pololetí (tzn. přibližně přelom listopadu/prosince a května/června), bývá oznámen v nedělních ohláškách. V případě zájmu je třeba si úmysly zapsat co nejdříve – volné termíny bývají obsazeny velmi brzy. Mešní stipendium (tzn. dobrovolný finanční dar pro kněze, který na váš úmysl sloužil mši sv.) se přijímá až poté, co tato mše sv. byla odsloužena.
Jednou měsíčně – zpravidla na první pátek v měsíci – je sloužena mše sv. na společný úmysl. Úmysly, které chcete vložit do této mše sv., si můžete zapsat v sakristii.
Chcete-li nechat sloužit mši sv. na váš úmysl v jiné farnosti (zvláště po zaplnění volných termínů v naší farnosti), obraťte se na duchovního správce, který vám poskytne přesnější informace. Touto formou můžete podpořit kněze působící v misiích nebo v náročných podmínkách diecéze.

Uvedení do křesťanského života

Křest dětí: Křtít děti je možné jen tehdy, jestliže existuje oprávněná záruka, že je budou rodiče vychovávat k přijetí víry a k životu ve společenství církve (k tomu se také rodiče při křtu před Bohem a církví zavazují). Rodiče, kteří chtějí požádat o křest svého dítěte, kontaktují duchovního správce v místě svého bydliště a dohodnou se na přípravě.
Příprava dětí a jejich rodičů na první přijetí sv. smíření a eucharistie: Je vyhlašována každoročně duchovním správcem pro děti, které se účastní života církve (pravidelné slavení mše sv. v neděli a v zasvěcené svátky), vzdělávají se ve víře (aspoň třetím rokem účast na výuce náboženství) a vykazují známky života odpovídajícího poselství evangelia.
Biřmování: Příprava na tuto svátost (jejíž přijetí je podle ustanovení ČBK možné od 14 let věku) trvá cca. jeden školní rok (podle okolností) a koná se vždy po několika letech (naposledy ve školním roce 2017/18).
Křest dospělých: Dospělí, kteří začali objevovat dar víry v Pána Ježíše a chtějí vstoupit do společenství katolické církve, se s duchovním správcem domluví na konkrétní podobě uvedení do křesťanského života (katechumenát).

Církevní sňatek

Snoubenci, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek, se v dostatečném předstihu (min. 3 měsíce) dohodnou s duchovním správcem na termínu uzavření sňatku a na absolvování předepsané přípravy (kurz přípravy snoubenců).
Církevní sňatek by měli uzavřít také ti katoličtí křesťané, kteří žijí v manželství uzavřeném pouze před státními orgány. V případě pochybností, zda v určité konkrétní osobní situaci můžete či nemůžete uzavřít církevní sňatek, se informujte u duchovního správce.

Katolický pohřeb 

Zajišťujete-li pohřeb katolického křesťana vypravovaný z kostela v Rokytnici n. Rok. (ať už do země nebo formou rozloučení před kremací), obraťte se na farní kancelář nebo přímo na pohřební službu, která tento pohřeb zajišťuje.